Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Múzeum polície Slovenskej republiky
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.
 

Poskytuje
 

stálu lektorskú službu,
 

špeciálne odborné prednášky,
 

odborné konzultácie, premietanie náučných filmov. [1]
 


 

Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v Slovenskej republike sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na problém kriminality mládeže, výchovy k právnemu vedomiu a problém dopravnej výchovy a disciplíny. [2]

Expozície

 

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí [3]:
 

• história, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989,
 

• vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR,
 

• tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.
 


 

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.
 


 

Múzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti. K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918 - 1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom. [4]

Kontakt
Múzeum polície Slovenskej republiky
Gunduličova 2
812 72 Bratislava

Otváracie hodiny
Utorok - Piatok: 10.00 - 14.00 hod.
Vstup je bezplatný!
Poznámky
[1 - 4] www.minv.sk (26.1.2016)
Bibliografia
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk