Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
mariánsky cyklus
umelecky znázornené výjavy zo života Panny Márie



www.pamiatkynaslovensku.sk