Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Drahňov
Lokalita
obec Drahňov, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1812. Záhradnú (hlavnú) fasádu upravili v roku 1836. Stavba je smerom do záhrady dvojpodlažná, k ceste prízemná, postavená na pôdoryse v tvare písmená L. Kratší trakt stavby má na prízemí otvorenú stĺpovú arkádu, dlhší trakt slepú arkádu s plochými segmentovými oblúkmi a polstĺpmi s prstencovou hlavicou. Uprostred slepých arkád je predstavaný portikus s ťažkou ranoklasicistickou pásovou atikou. Záhradná fasáda s predstavaným ústredným balkónom má na rizalite štyri polkruhom uzavreté okná a ťažký klasicisticky tympanónový štít s triglyfmi a metópami, po oboch stranách trojité francúzske okná, členené v strednej časti balustarmi, resp. polkruhovým štítom, zdobeným reliéfom. V prízemí je táto časť horizontálne rustikovaná. Letopočet v tympanóne záhradnej fasády je 1836 a vzťahuje sa na úpravu kaštieľa. [1] V roku 1614 dali Daróczyovci v obci postaviť opevnený kaštieľ, ktorý sa po uzavretí manželstva v roku 1730 stal majetkom Lónyayovcov. Tí v roku 1812 nechali na jeho mieste postaviť nový kaštieľ s bohatým rodinným archívom a knižnicou (27tisíc zväzkov). Žiaľ, po vojne sa nezachovalo nič, niečo si zobrali Lónyayovci a zvyšok ľudia rozkradli. Z bohatého archívu, vzácneho nábytku a množstva obrazov sa v Drahňove zachoval jediný artefakt – obraz, ktorý sa nachádza na Obecnom úrade v Drahňove. Pred kaštieľom mali Lónyayovci altánok, v ktorom veľmi radi sedávali. Mali z neho výhľad na park, v jeho pozadí bolo vidno kostol a to je namaľované na obraze. Nádherný historický park je už dnes zrovnaný so zemou. Zostali len kríky orgovánu.
Pamiatková ochrana
Drahňov - kaštieľ (č. ÚZPF 19/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. [2] Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. Spolupráca: Ing. arch. Július Lišaník – výskum krovových konštrukcií a spolupráca na spracovaní grafickej časti. [3]
Stav
Stav historického sídla je zlý. Sídli v ňom Základná škola.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 334.
[2] Drahňov č. 154, č. ÚZPF 19/0, č. parc. 372
[3] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 49.