Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
SACRELACRUM / SACRAL ELEMENTUM IV. a IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY (Galéria umelcov Spiša)
sacrelacrum-sacral-elementum-iv-a-imrich-svitana-vertikaly-galeria-umelcov-spisa sacrelacrum-sacral-elementum-iv-a-imrich-svitana-vertikaly-galeria-umelcov-spisa sacrelacrum-sacral-elementum-iv-a-imrich-svitana-vertikaly-galeria-umelcov-spisa

 


 

SACRELACRUM / SACRAL ELEMENTUM IV.
 

Sára Biháryová, Pavol Červeniak, Mária Čorejová, Patrik Hábl (CZ), Rudolf Janák (CZ), Martin Kacvinský, Miloš Kopták, Jaroslav Švestka, Miroslav Žolobanič
 


 

Termín výstavy: 4. 12. 2019 – 29. 3. 2020
 

Vernisáž výstavy: streda, 4. 12. 2019 o 17.00
 

Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
 

Kurátor: Mgr. art. Adam Macko
 


 

Premiérový výstavný projekt Galérie umelcov Spiša pod názvom Sacrelacrum / Sacral Elementum IV. je uvedený v rámci dramaturgického cyklu Téma. Nadväzuje na predošlé tri ročníky tematických realizácií konceptov galérie o sakrálnych tendenciách v súčasnom umení (v r. 2010 Sacral Elementum I., koncepcia Kamila Tilová; v r. 2013 Sacral Elementum II., koncepcia Lucia Benická; v roku 2016 Sacral Elementum III., koncepcia Daniela Čarná).
 

Kolektívna výstava deviatich autorov zo Slovenska a Čiech v kurátorskej koncepcii Adama Macka prezentuje sakrálny motív v troch rovinách – tematizuje priestor (vstup sakrálnej ikonografie do profán- nych priestorov a naopak), definuje individuálnu mytológiu autorov a rekontextualizuje ikonografiu (sémanticky a semiologicky využívané prvky v umení). Poukazuje na široké rozpätie prejavov duchovného v umení, skúma posvätné ako biologický program a jeho schopnosť vzťahovať sa k mortalite v kultúrnej spoločnosti dneška.
 

Hoci sú diela výstavy delené do štyroch základných tematických celkov: Postmystérium, Lumenochrony, Sacrecon a Aed Sacra, nie je možná ich výlučná separácia. Individuálne programové stratégie autorov sa prelínajú, čo demonštruje aj ich samotná inštalácia. Mária Čorejová používa chrámové priestory ako kulisu, do ktorej vsádza bežné motívy a banálne predmety, čím vytvára existen- ciálnu mytológiu osobného a verejného priestoru. Médium kresby u nej cez redukovanú farebnosť a striedmosť vizuality akcentuje ilúziu svetelných kontrastov, ktoré boli pre duchovné umenie kľúčové. Vizuálnu redukciu na abstrahované tvary využíva aj Patrik Hábl (CZ), ktorý v odkaze na portrétnu ikonografiu vytvára veľkorozmerné plátna, ktoré programovo vracia do chrámov a kostolov. Jeho diela tu fungujú ako akési pôstne plátna, pôsobia kontemplatívne v oslobodení od mimetického zobrazenia biblickej mytológie. Pavol Červeniak, Jaroslav Švestka a Martin Kacvinský optikou trash estetiky vkladajú do diel nájdené odpadové prvky a povyšujú ich na estetický objekt. U Pavla Červeniaka sa jedná o znehodnotené lepenkové materiály, na ktoré aplikuje autorské texty – tzv. dosky zvestovania. Jaroslav Švestka preberá vizualitu spálňových závesných náboženských obrazov a pretvára ich na banálne ikony vytesnenej teológie. Martin Kacvinský priamo na ikony madon odkazuje, použitím barového obrusu ako podkladu vytvára paralelu s Turínskym plátnom. Rudolf Janák (CZ) spracúva v dielach sakrálny priestor viac mytologicky, hľadá vo farebnosti spirituálne presahy. Miloš Kopták pop-kultúrnou stratégiou cez apropriované predmety (časti hračiek) vytvára humorné naratívy biblických príbehov, ktoré navyše ilustratívne izoluje ako nové relikviáre. Obdobné postupy sú prítomné v dielach Sáry Biháryovej, motívy, ktoré výšivkou (kresbou) aplikuje do látky a záhlavia užitého predmetu. Objekt Miroslava Žolobaniča sa stáva aktom subtílnej až puristickej metódy reinvencie seba ako mystika, pútnika, askéta.
 


 


 

IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY
 

Termín výstavy: 4. 12. 2019 – 29. 3. 2019
 

Vernisáž výstavy: streda, 4. 12. 2019 o 17.00
 

Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
 

Kurátorky projektu: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS
 


 

„Tvorba je neprestajné hľadanie niečoho, čo sa v človeku narodí, aby žilo, rástlo, zosilnelo a prežilo...“

Imrich Svitana

Výstava spišského výtvarníka – sochára, medailéra a šperkára Imricha Svitanu je uvedením výberu z komornej aj monumentálnej tvorby za posledné dekády. Realizácia výstavy pod názvom VERTIKÁLY sa opiera o fenomén autorovej hlavnej inšpirácie, ktorým je jeho rodný Spiš: 75 vertikálnych miniatúrnych sošných veží, tvoriacich gro inštalácie, prezentuje 75-te jubileum autora. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu PROFILY, prezentujúceho samostatné umelecké profily, ktoré sú prepojené s výskumnou a akvizičnou činnosťou galérie. Výstava a pripravovaný katalóg sú realizované vďaka parciálnej podpore Fondu na podporu umenia.
 

Tvorba akademického sochára Imricha Svitanu bola prezentovaná v mnohých autorských aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí v rámci prezentácie slovenského šperku, medailérstva a sochárstva, ako aj v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“. Nebola však komplexne spracovaná v dialógu všetkých zastúpených tvorivých oblastí, vrátane monumentálnej tvorby. Výstava v artefaktoch, ako aj prostredníctvom interaktívnych nástrojov, prezentuje v skratke vývoj tvorby vo všetkých oblastiach: formou slide-show tiež uvádza ukážky z monumentálnej tvorby. Hlavnú časť tvorí výber z komornej sochárskej tvorby a šperkov, ktoré korešpondujú s pastelmi a kresbami. Zatiaľ nespraco- vaným materiálom sú skicáre a mnohopočetný dokumentačný materiál, ktorý mapuje autorov pestrý a rôznorodý umelecký život.
 

Autor, zastúpený v zbierke Galérie umelcov Spiša 56-timi dielami v soche, šperku a kresbe sa aktívne podieľal na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako dlhoročný pedagóg umeleckých odborov na stredných školách v regióne Spiša. Už ako mladý adept umenia sa zúčastňoval na sochárskych sympóziách vo Vyšných Ružbachoch. Talent a fascinácia kameňom a kovom ho priviedli na umelecké štúdiá do Prahy, odkiaľ sa vrátil na Spiš a usadil sa v Poprade. Imrich Svitana ovplyvnil celú generáciu umelcov na východnom Slovensku a komplexné, monografické spracovanie autorovho diela je nevyhnutné pre predefinovanie jeho tvorby v kontexte výtvarného umenia na Slovensku.
 


 

O autorovi
 

Imrich Svitana sa narodil 22. 1. 1944 v Spišskej Novej Vsi. V r. 1963 – 1970 študoval na Vysokej škole umelecko- priemyslovej v Prahe (CZ), odbor umeleckého spracovania kovov u prof. Matejovského a Nušla. Od začiatku umeleckej kariéry sa venoval monumentálnej tvorbe, plastikám, medailám a šperkom. Autorove diela sú v zbier- kach Galérie umelcov Spiša, Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie E. Zmetáka, Tatranskej galérie, Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, Galérie mesta Bratislavy, Stredoslovenskej, Šarišskej aj Nitrianskej galérie a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Okrem verejných inštitúcií je autor zastúpený v mnohých českých galériách a súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
 


 


 

Sprievodný hudobný program pripravila ZUŠ Fabiniho v Spišskej Novej Vsi.
 


 


 

Tešíme sa na stretnutie v Galérii umelcov Spiša
 

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka a kolektív galérie.
 


 


 

www.gus.skwww.pamiatkynaslovensku.sk