Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Údol - Chrám sv. Demetra martýra
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Ujak
Lokalita
obec Údol, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný gréckokatolícky chrám, ktorý stál na pozemku bývalej gréckokatolíckej školy, už neexistuje. O jeho existencií svedčia listinné dokumenty, tradované výpovede veriacich, ale aj pozostatky náhrobných kameňov, ktoré sa nachádzali v blízkosti chrámu. Podľa náhrobných kameňov môžeme usúdiť, že v mnohých hroboch boli pochované významnejšie osobnosti. [1]
 

V súčasnosti sa vo farnosti nachádza chrám postavený roku 1866. Opravený bol v roku 1888 a 1943. Ide o jednoloďovú sakrálnu stavbu s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V lodi sú pruské klenby, v presbytériu plytká koncha. Fasády sú hladké, priečelie a veža boli kedysi členené lizénami. [2]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1888. Krstiteľnica kalichovitého tvaru je z roku 1656, kamenná s nápisom. [3] Barokový pozlátený strieborný kalich je z roku 1773. V chráme sa nachádzajú nástenné maľby od známeho maliara Maxa Kurtha. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2004 sa začala kompletná rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu. Bola vykonaná výmena okien. Objekt bol odvodnený a izolovaný vzdušným kanálom. Bol upravený priestor pred vstupom do chrámu položením zámkovej dlažby, upravený terén, uskutočnila sa výmena odkvapových žľabov a odkvapových rúr za medené. V roku 2009 boli práce ukončené na nádvorí a priestranstve okolo chrámu vybudovaním nového oplotenia. Na všetkých týchto prácach sa aktívne podieľali gréckokatolícky veriaci či už išlo o finančné dary, práce vykonané pri opravách alebo modlitby. [5]
 

Od začiatku mája 2011 bola zahájená rekonštrukcia interiéru v rámci projektu z EU – oprava podlahy, stien, malieb a bolo inštalované nové podlahové kúrenie. Bol reštaurovaný ikonostas, vymenené lavice a zhotovený nový chór. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] www.farnostudol.sk (28.12.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 347.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 347.
[4 - 6] www.farnostudol.sk (28.12.2016)
Bibliografia
www.udol.sk
GPS
49.292828, 20.811400
49°17'34.2"N 20°48'41.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk